WYDANIE ONLINE

Chirurg plastyczny to lekarz medycyny zajmujący się chirurgią rekonstrukcyjną oraz chirurgią estetyczną. W swojej pracy jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego ma na celu uzyskanie przez pracownika informacji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu czynników środowiska pracy, ryzyka zawodowego, sposobów ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. W artykule omawiamy instruktaż stanowiskowy chirurga plastycznego i przedstawiamy zagadnienia, które obowiązkowo należy przekazać pracownikowi w czasie szkolenia.

czytaj więcej »

Jaki program powinien być realizowany w czasie szkolenia bhp dla lekarzy? Czy na wszystkich nowych zaświadczeniach bhp nie trzeba już stawiać żadnych pieczątek?

czytaj więcej »

Na początku marca weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Celem wprowadzenia rozporządzenia było m.in. zapobieganie pożarom w tych miejscach, a co za tym idzie trudnościom w ich gaszeniu, a także zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od kwietnia możemy liczyć na 67,00 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Nowe kwoty zostały podane w obwieszczeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279).

czytaj więcej »

Proszę o informację, czy w firmie można zastosować elektroniczną kartę szkolenia bhp potwierdzającą odbycie szkolenia wstępnego bhp. Uwierzytelnienie wymaganych podpisów odbywałoby się również na tej karcie poprzez logowanie na indywidualne konto pracownika.

czytaj więcej »

Proszę o informacje, co decyduje o zaszeregowaniu stanowiska pracy do grupy stanowisk administracyjno-biurowych czy robotniczych? Posłużę się konkretnym przykładem: dokładna nazwa stanowiska pracy to stanowisko ds. ochrony ludności i logistyki. Pracownik z wieloletnim stażem zatrudniony w ramach korpusu służby cywilnej w stopniu starszy inspektor, czyli typowy urzędnik administracji państwowej z jednym małym wyjątkiem. Mianowicie, dodatkowo opiekuje się jednym małym magazynem obrony cywilnej. Nie jest to typowy magazyn wysokiego składowania. Nie ma tam wózka widłowego ani innych sprzętów. Składowane są tam śpiwory, gumowce, namioty, łopaty itp. Powstała wątpliwość, czy pracownik ten powinien być zatrudniony na stanowisku robotniczym.

czytaj więcej »

Posiadamy sieć sprzedaży sklepów w całej Polsce. Problemem dla nas staje się sytuacja przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp dla pracowników. Na ten moment osobą wyznaczona i posiadającą wiedzę, aby przeprowadzić szkolenie, jest kierownik. Czy w ramach szkolenia wstępnego można odbyć takie szkolenie w formie szkolenia e-learningowego dla pracownika na stanowisku sprzedawcy i kierownika sklepu?

czytaj więcej »

Czy pracodawca musi mieć szkolenie okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby bhp, jeżeli przeprowadza tylko instruktaż stanowiskowy, a wszystkie inne sprawy związane z bhp są wykonywane przez firmę zewnętrzna, za które jest wystawiana faktura? Czy wystarczy tylko szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami?

czytaj więcej »

Posiadam ukończone studia podyplomowe bhp i kwalifikacje specjalisty. Nie mam natomiast ukończonego kursu inspektora ppoż. ani instruktora pierwszej pomocy. Czy w takiej sytuacji mogę samodzielnie przeprowadzać szkolenia okresowe? Czy do tematów związanych z ppoż. i pierwszą pomocą muszę zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami?

czytaj więcej »

Proszę o poradę, jakie szkolenie okresowe musi odbyć pracownik w naszej firmie, który jest zatrudniony na stanowisku robotniczym, ale jednocześnie jest tez osobą kierującą pracownikami?

czytaj więcej »

Młodzież, wzorem swoich rówieśników z Europy Zachodniej, wkracza coraz wcześniej na rynek pracy. Młodzi pracownicy podejmują się prac głównie w handlu, usługach czy budownictwie. Dlatego już od samego początku warto właściwie przygotować młodego człowieka do pracy i wyrobić w nim prawidłowe nawyki jej bezpiecznego wykonywania oraz wyuczyć określonych zachowań. Wszystko to zaprocentuje zdobyciem nowych kwalifikacji, brakiem wypadków i kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która zwraca dużą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących tej szczególnie chronionej grupy pracowników.

czytaj więcej »

Dlaczego ZUS zajmuje się zawieranymi umowami o dzieło, skoro nie ma obowiązku opłacania składek od tych umów? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna – właśnie dlatego, że są one zwolnione z oskładkowania. Wielu pracodawców w sposób świadomy i celowy zawiera umowy o dzieło, aby uniknąć kosztów związanych z opłacaniem składek. ZUS przeciwdziała temu, między innymi poprzez czynności kontrolne. W artykule przytoczono liczne orzeczenia sądów, które w tym temacie nie są jednak jednolite. Nie sama nazwa zawieranej umowy określa przecież jej rzeczywisty charakter. Nie można zatem wskazać jednoznacznie, które umowy o dzieło na pewno zostaną zakwestionowane przez ZUS, a które uznane za prawidłowe.

czytaj więcej »

Zagrożenie koronawirusem jest nadal bardzo duże. Służba bhp w każdej firmie powinna podjąć konkretne działania zapobiegawcze. Przedstawiamy podstawowe zasady, których wdrożenie w zakładzie pracy pozwoli zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Stosowanie tych zasad na co dzień pozwoli też uchronić pracowników również przed innymi chorobami wirusowymi przenoszonymi drogą kropelkową.

czytaj więcej »

wiper-pixel