WYDANIE ONLINE

Niezależnie od tego, czy podmiot zatrudniający wypełnia liczne obowiązki z zakresu bhp, nie można wykluczyć sytuacji, w której pojawi się bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest jednak organizowanie procesu pracy w sposób bezpieczny dla pracowników. W warunkach zagrożenia, w tym o charakterze nagłym i nadzwyczajnym, praca absolutnie nie może być kontynuowana – jej realizacja byłaby sprzeczna z zasadą, z której wynika, że najważniejszym dobrem w relacjach pracowniczych są zdrowie i życie. W jakich sytuacjach można powstrzymać się od pracy?

czytaj więcej »

Prace związane z czyszczeniem konstrukcji stalowych (piaskowanie, śrutowanie) zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy wykonujący te prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa ich wykonywania oraz być wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej stosownie do występującego zagrożenia. Instruktaż stanowiskowy bhp powinien ponadto zaznajomić pracownika z bezpiecznymi sposobami obsługi maszyn, narzędzi i materiałów używanych w pracy przy czyszczeniu konstrukcji stalowych.

czytaj więcej »

Na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników ma wpływ nie tylko przestrzeganie obowiązujących przepisów, ale także pojawianie się nowych czynników i zagrożeń (np. postępujące zmiany demograficzne, postęp naukowo-techniczny). Dlatego rzeczą niezmiernie ważną jest dostosowanie do tempa tych zmian również działań prewencyjnych i profilaktycznych, podejmowanych w celu zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania pracy. Rady Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (V etap) na lata 2020–2022.

czytaj więcej »

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bhp i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia. Znajdziemy w nim m.in. wymogi higieniczne i zdrowotne, szkolenia załogi w zakresie bhp, dla wszystkich statków rybackich.

czytaj więcej »

Czy w świetle nowych przepisów na zaświadczeniu z ukończenia szkolenia okresowego, w miejscu na godziny ćwiczeń praktycznych, prowadzący szkolenie jest zobowiązany podać taka liczbę godzin?

czytaj więcej »

Pracuję w firmie zatrudniającej ponad 100 osób na etacie specjalisty ds. bhp. Proszę o informacje, czy mogę dla szefa przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracodawców? Pytam, bo w 2015 r. zrobiłem takie szkolenie, wystawiłem zaświadczenie, którego później nie zakwestionował inspektor z PIP podczas kontroli w 2018 r. Ale teraz nie jestem pewny, czy mogę to zrobić?

czytaj więcej »

Muszę przeprowadzić szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli. Dla jakiej grupy powinno być przeprowadzone takie szkolenie?

czytaj więcej »

W firmie zdarzył się wypadek. Wezwaliśmy pogotowie. Czy w związku z tym, wezwanie karetki pogotowia do pracownika w czasie pracy zwalnia ze sporządzania protokołu powypadkowego?

czytaj więcej »

Niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym środków ochrony indywidualnej, nieinformowanie o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy.

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy zdalnej poza siedzibą zakładu pracy jest już dość powszechną praktyką powierzania obowiązków przez pracodawców. Sposób organizacji takiej pracy jest korzystny zarówno dla pracodawcy, jak też pracownika. Ale przy organizowaniu telepracy pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Bo czym np. różni się od home office? I jak prowadzić szkolenia bhp takich pracowników, a jak ich kontrolować? W większości przypadków, aby móc stosować telepracę, trzeba najpierw ustalić regulamin telepracy. Dlatego w artykule przedstawiamy gotowe wzory dokumentów związanych z telepracą. Warto je wykorzystać, ale na początku zapoznać się z ogólnymi zasadami organizacji takiej pracy.

czytaj więcej »

Szkolenie wstępne z zakresu bhp powinno zostać właściwie udokumentowane. Służą do tego nie tylko programy szkolenia, ale w szczególności karty szkolenia wstępnego. Taka karta wypełniona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać oznaczenie pracodawcy. Do redakcji wpłynęło jednak w ostatnim czasie wiele pytań dotyczących prawidłowego oznaczenia pracodawcy. Nasz ekspert rozwiewa wątpliwości.

czytaj więcej »

wiper-pixel