WYDANIE ONLINE

Pracownik zatrudniony na stanowisku handlowca, przedstawiciela handlowego czy akwizytora ma bardzo szeroki zakres obowiązków, często balansujący na pograniczu stanowiska administracyjno-biurowego i robotniczego. W swojej pracy jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego ma na celu uzyskanie przez pracownika informacji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu czynników środowiska pracy, ryzyka zawodowego, sposobów ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. W artykule omawiamy instruktaż stanowiskowy handlowca i przedstawiamy zagadnienia, które obowiązkowo należy przekazać pracownikowi w czasie szkolenia.

czytaj więcej »

Prace przy urządzeniach energetycznych można podzielić na eksploatacyjne oraz pomocnicze. Ten drugi rodzaj prac został uregulowany w otwartym katalogu zawartym w przepisach w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Oznacza to, że uprawnieniem pracodawcy jest zaliczanie do prac pomocniczych dodatkowych zadań, które nie mieszczą się zarówno w ramach prac eksploatacyjnych, jak również w wykazie przykładowych prac pomocniczych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi już 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł. Co istotne od minimalnej płacy zależy też wiele innych świadczeń. Oznacza to, że one również poszły w górę. Ile dokładnie? W artykule zebraliśmy informacje ważne dla każdego pracownika, natomiast jako behapowiec sprawdzisz, ile wyniesie np. dodatek za pracę w porze nocnej czy najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Jakie szkolenie powinni ukończyć pracownicy prowadzący prace przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej? Kto może prowadzić takie szkolenia?

czytaj więcej »

Czy wchodzenie powyżej 1 m na drabinę rozstawną lub drabinę przejezdną w celu zabrania towaru lub włożenia na regał wysokiego składowania jest traktowane jako praca na wysokości? Czynność ta jest wykonywana przez pracownika sporadycznie i trwa kilka minut. Czy takie osoby wykonują prace szczególnie niebezpieczną i powinny być szkolone okresowe co rok?

czytaj więcej »

Kierownik komórki chce, aby zakupiono nowe rolety, gdyż te, które pracownicy mają w swoich pokojach nie spełniają wymagań. Słońce przebija przez żaluzje, męczy oczy i oślepia. Skontrolowałam stan tych rolet i uważam, że należy je wymienić, bo nie spełniają swych funkcji. Chcę napisać notatkę służbową do dyrektora. Jaką podstawę prawną zamieścić? Jakich argumentów użyć? Rolety są nowe i dyrektor jest niechętny do ich wymiany.

czytaj więcej »

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kucharza. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

czytaj więcej »

Obowiązują już nowe zasady powoływania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Teraz jej skład nie będzie powoływany już imiennie, ale funkcjonalnie. Wprowadzane zmiany pozwolą zachować jasność składu Komisji. Sprawdź, kto teraz będzie wchodził w skład tej Komisji.

czytaj więcej »

Głównym celem uchwalonej pod koniec zeszłego roku ustawy o pracy na statkach rybackich jest przede wszystkim kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Jest to także, oprócz implementacji przepisów unijnych, określenie uprawnień rybaków oraz obowiązków armatorów statków rybackich wobec pracujących na nich rybaków.

czytaj więcej »

Według ostatnich danych GUS w październiku zeszłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5% i nie jest to jedynie najniższy wskaźnik bezrobocia zanotowany w zeszłym roku. Taki sam poziom bezrobocia zanotowano ostatni raz we wrześniu 1990 roku, a więc prawie 30 lat temu. Rok 2019 przejdzie do historii jako czas rekordowo niskiego bezrobocia i dalszego wzrostu płac. To był rok pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel